Monika Plioplyte Monika Plioplyte

Paper Textiles and Sculpture