Monika Plioplyte Monika Plioplyte

Paper Textiles | 2020 - ongoing